യൂത്ത്‌ മീറ്റ്‌ – 2021 ഫെബ്രുവരി 12 ന്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

യുവത പറയുന്നു ഭാവി കേരളത്തെ കുറിച്ച്…. Speak Young ഭാവി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമാഹരികയുകയും അവ ക്രോഡീകരിച്ച് സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കയുകയും […]

യൂത്ത്‌ മീറ്റ്‌ – 2021 ഫെബ്രുവരി 12 ന്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

യുവത പറയുന്നു ഭാവി കേരളത്തെ കുറിച്ച്…. Speak Young ഭാവി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമാഹരികയുകയും അവ ക്രോഡീകരിച്ച് സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കയുകയും […]