1. യുവക്ലബ്ബുകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന ചെറുഗ്രാമങ്ങള്‍, പട്ടികജാതി-പ ട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കോളനികള്‍, തീരദേശ മേഖലകള്‍, മലയോര പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നീ മേഖലകള്‍ക്ക് മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് നേരിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകളാണ് യുവാക്ലബ്ബുകള്‍. 35 വയസ്സിന് താഴെയുളള യുവാക്കളാണ് യുവാക്ലബ്ബുകളുടെ ഭാരവാഹികള്‍. 2018-19 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലായി 800 ഓളം യുവാക്ലബ്ബുകള്‍ ഇതിനോടൊകം രൂപീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലായി യൂവാക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കുതിനു വേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് അഫിലിയേഷന്‍ നല്‍കി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കും. യുവാക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രാഥമിക സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അവര്‍ക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കും. യുവതീ യുവാക്കളുടെ ശാക്തീകരണം മുന്‍നിര്‍ത്തി ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും സാധ്യതക്കനുസരിച്ച് യുവാക്ലബ്ബുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ കലാ – കായിക മത്സരങ്ങള്‍, ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകള്‍, മത്സരപരീക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടികള്‍, ആരോഗ്യസംരക്ഷണ ക്യാമ്പയിനുകള്‍, പാരിസ്ഥിതിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, തൊഴില്‍ പരിശീലനങ്ങള്‍, സാംസ്‌ക്കാരിക കൂട്ടായ്മകള്‍, ഗോത്രകലകളുടെയും പാരമ്പര്യ കലകളുടെയും പ്രോത്സാഹനം, കലാ-കായിക അക്കാഡമിക് പ്രതിഭകള്‍ക്ക് അനുമോദനങ്ങള്‍, സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ യുവാക്ലബ്ബുകളുടെ സംഗംമം തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് യുവാക്ലബ്ബുകള്‍ മുഖേന നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദശിക്കുന്നത്. യുവാക്ലബ്ബുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ബാലവേദികള്‍ രൂപീകരിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വവികസനവും പുരോഗതിയും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

2. യുവത്വം കൃഷിയിലൂടെ ………….  കാർഷിക  ക്ലബ്ബുകൾ

കാർഷിരംഗത്ത് തൽപ്പരരായ യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും കാർഷിക ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ 10 ക്ലബ്ബുകൾ വീതം രൂപം നൽകുന്നു. ക്ലബ് രൂപീകരണത്തിനുളള ധനസഹായത്തിനു പുറമേ ജില്ലാ – സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കാർഷിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

3. മാരിവില്ല്…  ട്രാൻസ് ജൻഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബുകൾ

ട്രാൻസ് ജൻഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ട്രാൻസ് ജൻഡേഴ്സ് ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു.ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു ക്ലബ്ബ് എന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 14 ക്ലബ്ബുകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. ക്ലബ് രൂപീകരണത്തിനുളള ധനസഹായത്തിനു പുറമേ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾക്കായി ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പുകൾ, സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

4. യുവതീ ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണം (അവളിടം)

സംസ്ഥാ യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ‘അവളിടം ‘ എന്ന പേരിൽ യുവതീ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തോടെ സംസ്ഥാനത്താകമാനം ആകെ 1044 യുവതീ ക്ലബ്ബുകൾ നിലവിൽ വരും.യുവതീശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പഞ്ചായത്ത്‌/മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ഒന്ന്‌, ഒരു കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ രണ്ട്‌എന്നിങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌ നേരിട്ട്‌ യുവതീ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. യുവതീ ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്‌ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ക്ലബ്ബുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.ഒരു ജില്ലയില്‍ ബോര്‍ഡ്‌ നിശ്ചയിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്‌ക്കായി യുവതീ ക്ലബ്ബുകളില്‍ അംഗങ്ങളാകാന്‍ ത്‌ലപരരായവരില്‍ നിന്നും ഒരും നിശ്ചിത തീയതി മുതല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും. നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട തീയതിക്കുള്ളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകള്‍ ജില്ലാ യൂത്ത്‌ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍, ജില്ലാചുമതലുയള്ള ബോര്‍ഡ്‌ അംഗം, ജില്ലാ യൂത്ത്‌ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി വിലയിരുത്തി ക്ലബ്ബിലേക്കാവശ്യമായ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. യുവതീക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രാരംഭപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സ്‌ത്രീശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാര്‍ സംഘാടനത്തിനുമായി ഓരോക്ലബ്ബിനും 2,000/- രൂപ മുതല്‍ 5,000/- രൂപ വരെ ധനസഹായം അനുവദിക്കും. ഇതു കൂടാതെ ഈ ക്ലബ്ബുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്‌ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍, സ്‌ത്രീധനം പോലുള്ള സാമൂഹ്യഅനീതികള്‍ക്ക്‌ എതിരായുള്ള വിഷയങ്ങള്‍, വനിതകള്‍ക്ക്‌ പ്രാമുഖ്യം നല്‍കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും സംഘടിപ്പിക്കും. ക്ലബ്ബുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും സംഘടിപ്പിക്കുക.

ക്ലബ്ബ്‌ രൂപീകരണത്തിനുള്ള മാനദണ്‌ഡങ്ങള്‍

1. ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങള്‍ വനിതകളായിരിക്കണം.
2. അംഗങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രായം 40 വയസ്സായിരിക്കും.
3. ഒരു ക്ലബ്ബില്‍ കുറഞ്ഞത്‌ 20 അംഗങ്ങള്‍ എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം.
4. ക്ലബ്ബിന്റെ പേരില്‍ ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ട്‌ ഉണ്ടാകണം.
5. നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ബൈലോ തയ്യാറാക്കി ബോര്‍ഡിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിരിക്കണം.
6. ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരമായിരിക്കണം.
7. ക്ലബ്ബിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ മേല്‍നോട്ടം യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിനായിരിക്കും.
8. ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണവും അഫിലിയേഷനും ജില്ലാ യുവജനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി നടപ്പിലാക്കും.

യുവതിക്ലബ്ബ്‌ പരിശീലന പദ്ധതിക്കുള്ള അപേക്ഷ

5. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണം

ഒരു ജില്ലയില്‍ ഒരു ക്ലബ്ബ്‌ എന്ന രീതിയില്‍ ഭിന്നശേഷി വിഭഗത്തില്‍പ്പെട്ട യുവജനങ്ങള്‍ക്കായി യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌ നേരിട്ട്‌ ക്ലബ്ബുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക്‌ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ ക്ലബ്ബുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ഒരു ജില്ലയില്‍ ഒരു ക്ലബ്ബ്‌ എന്ന രീതിയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത്‌ ആകെ 14 ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള ക്ലബ്ബുകളാണ്‌ രൂപീകരിക്കുക. ജില്ലയില്‍ ബോര്‍ഡ്‌ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേയ്‌ക്കായി ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരില്‍നിന്നും ഒരും നിശ്ചിത തീയതി മുതല്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും. നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട തീയതിക്കുള്ളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകള്‍ ജില്ലാ യൂത്ത്‌ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍, ജില്ലാ ചുമതലുയള്ള ബോര്‍ഡ്‌ അംഗം, ജില്ലാ യൂത്ത്‌ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതി വിലയിരുത്തി ക്ലബ്ബിലേക്കാവശ്യമായ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഒരു ക്ലബ്ബിന്‌ 5,000 രൂപ മുതല്‍ 10,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം അനുവദിക്കും. ഇതുകൂടാതെ ഈ ക്ലബ്ബുകളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച്‌ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക്‌ ഉപയോഗപ്രദമായ പദ്ധതികള്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനത്തിന്‌ വിധേയമായി സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ക്ലബ്ബ്‌ രൂപീകരണത്തിനുള്ള മാനദണ്‌ഡങ്ങള്‍
1. ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങള്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാരായിരിക്കണം.
2. അംഗങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രായം 40 വയസ്സായിരിക്കും.
3. ഒരു ക്ലബ്ബില്‍ കുറഞ്ഞത്‌ 20 അംഗങ്ങള്‍ എങ്കിലും ഉണ്ടാകണം.
4. ക്ലബ്ബിന്റെ പേരില്‍ ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ട്‌ ഉണ്ടാകണം.
5. നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ബൈലോ തയ്യാറാക്കി ബോര്‍ഡിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിരിക്കണം.
6. ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരമായിരിക്കണം.
7. ക്ലബ്ബിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ മേല്‍നോട്ടം യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിനായിരിക്കും.
8. ക്ലബ്ബുകളുടെ രൂപീകരണവും അഫിലിയേഷനും ജില്ലാ യുവജനകേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴി നടപ്പിലാക്കും.