ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04712555740

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
തേവള്ളി, കൊല്ലം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0474 2798440

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
പുത്തൻപാലത്ത്ബില്‍ഡിംഗ്
കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം
പത്തനംതിട്ട  -.689645
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0468 2231938

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
എ.ഡി.സി. ഓഫീസ്, കളക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04772239736

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ചിറത്തലത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്, 2-ാം നില, കോട്ടയം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04812561105

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
പുളിമൂട്ടില്‍ ഷോപ്പിംഗ് ആര്‍ക്കേഡ്,
2-ാം നില, മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ്, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04862228936

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്‌ളോര്‍,
കാക്കനാട്.പി.ഒ, എറണാകുളം.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04842428071

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, അയ്യന്തോള്‍.പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04872362321

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പാലക്കാട്.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04912505190

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്,
ഠൗണ്‍ ഹില്‍.പ.ഒ, മലപ്പുറം. 19.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04832960700

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 6-ാം നില,
ബി-ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട്. ഫോണ്‍
നമ്പര്‍ : 04952373371

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ചക്കലയ്ക്കല്‍ അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്,
ഹരിതഗിരി റോഡ്, കല്‍പ്പറ്റ, വയനാട്
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04936204700

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട്,
സബ് ജയിലിന് സമീപം, കണ്ണൂര്‍.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04972705460

ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാ നഗര്‍.പി.ഒ, കാസര്‍ഗോഡ്.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04994256219

ദേശീയ സാഹസിക അക്കാഡമി
ദേശീയ സാഹസിക അക്കാഡമി ഉപകേന്ദ്രം
കണ്ണൂര്‍