ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് : ജയൻകുമാർ എസ് കെ
ഔദ്യോഗിക പദവി : ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
മൊബൈൽ നമ്പർ : 94954888479
ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്പർ : 0471- 2733139, 2733602
സന്ദർശന സമയം : രാവിലെ 10 .15 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 .15 വരെ