ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി -മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി. രമ .ഐ – ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ 

ശ്രീ.പ്രിയേഷ് . എസ് – ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടര്‍

ശ്രീമതി. അഞ്ജു.പി. കെ – സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്‌