പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ടീം

പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ടീം കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന യുജവനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 25 അംഗങ്ങളുള്ള […]

ദേശീയ സാഹസിക അക്കാഡമി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം

യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങളുടെ പ്രധാന്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക, അവരുടെ കായികവും മാനസികവുമായ ആര്യോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന്‌ സാഹസിക കായിക വിനോദങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, സാഹസിക ടൂറിസം ഉള്‍പ്പടെയുളള മേഖലകളില്‍ യുവാക്കളുടെ […]