മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന് ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്

കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിലേയ്ക്ക് മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിന് ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്.  കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന് വാഹന ഉടമകളില്‍ നിന്ന് പ്രതിമാസ വാടക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ […]