കൊവിഡ് : മരുന്നുവണ്ടി

കൊവിഡ് : മരുന്നുവണ്ടി   #നമ്മളൊന്ന് അകന്നുനിൽക്കാം… അതിജീവിക്കാം… “മരുന്നുവണ്ടി” സംസ്ഥാനത്താകമാനം ലോക്ക്ഡൗൺ നിലവിൽവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മരുന്നുകൾ പുറത്തുപോയി വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ?? നിങ്ങൾക്ക് […]