കേരള സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ, കലാ-കായിക-സാഹിത്യ-കാര്‍ഷിക രംഗങ്ങളിലെ, നൈപുണ്യം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി, കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ, സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന ബൃഹത്‌ പദ്ധതിയാണ്‌ `കേരളോത്സവം’. കേരളോത്സവം പ്രാഥമികതലം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍/മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍), ബ്ലോക്ക്‌തലം, ജില്ലാതലം, സംസ്ഥാനതലം എന്നീ നാല്‌ തലങ്ങളിലായാണ്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്‌.

കേരളോത്സവം-2019 ലോഗോ

കേരളോത്സവം-2019 മാനുവല്‍

ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍

 

ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ്‌ തുക
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ 20000/- രൂപ
ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ 60000/- രൂപ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി 50000/- രൂപ
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 50000/- രൂപ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ 300000/- രൂപ
കേരളോത്സവം-2019 സംഘാടനം
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ തലം – 2019 ഒക്‌ടോബര്‍ 30 നകം
ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ തലം 2019 നവംബര്‍ 15 നകം
മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തലം 2019 നവംബര്‍ 15 നകം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ തലം 2019 നവംബര്‍ 30 നകം
സംസ്ഥാന തലം 2019 ഡിസംബര്‍
യൂത്ത്‌ ക്ലബ്ബ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ തുക
ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ തല യൂത്ത്‌ ക്ലബ്ബ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ 50000/- രൂപ
മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തല യൂത്ത്‌ ക്ലബ്ബ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ 50000/- രൂപ
ജില്ലാ തല ക്ലബ്ബ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം – 10000/-

രണ്ടാം സ്ഥാനം – 5000/-

സംസ്ഥാന തല ക്ലബ്ബ്‌ അവാര്‍ഡ്‌ ഒന്നാം സ്ഥാനം – 1,50,000/-

രണ്ടാം സ്ഥാനം – 75,000/-

മൂന്നാം സ്ഥാനം – 50,000/-