സാഹസിക യാത്ര – ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി

വയനാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ ചെമ്പ്ര കൊടുമുടിയിലേക്ക് നവംബർ 16 നു ട്രെക്കിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നും […]

യുവസാഹിത്യ ക്യാമ്പ് 2022 ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ നവംബർ 3 വരെ എറണാകുളം, തട്ടേക്കാട് വച്ചു സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

സാഹിത്യ രംഗത്തെ യുവ പ്രതിഭകള്‍ക്ക് പ്രത്സാഹനം നല്‍കുന്നതിനായി യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് സാഹിത്യക്യാമ്പ്  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 31, നവംബര്‍ 1, 2, 3 തീയതികളില്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തട്ടേക്കാട്ടുവച്ചാണ് […]

കേരളോത്സവം

കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ജനശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്‌ കേരളോത്സവം. നഗരവാസികള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവജനങ്ങള്‍ക്കും തങ്ങളുടെ കലാകായിക കഴിവുകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും […]