വിളംബരഘോഷയാത്രയും മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഗോൾ ചലഞ്ചും