യുവത പറയുന്നു
ഭാവി കേരളത്തെ കുറിച്ച്….
Speak Young

ഭാവി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ യുവാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമാഹരികയുകയും അവ ക്രോഡീകരിച്ച് സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കയുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് Speake Young- യുവത പറയുന്നു ഭാവി കേരളത്തെ കുറിച്ച്. സംസ്ഥാനത്തെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഫെബ്രുവരി 12 ന് 4.30 P M ന് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.