1. സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ബോധവല്‍ക്കരണം

വര്‍ത്തമാന കാലഘട്ടത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുനേരെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അവബോധമുളവാക്കുന്നതിനായി ബോധവല്‍ക്കരണ ക്യാമ്പയിനുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

2. ആത്മരക്ഷ ആയോധനത്തിലൂടെ

സ്വയം പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും സാമൂഹ്യനിതിയും ഉറപ്പാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ സജ്ജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമകാലീന സംഭവങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളുടെ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിലൂിയ ശാക്തീകരണങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വയം പ്രതിരോധമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന വിധമുള്ള പദ്ധതികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വയം പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

3. വനിതാ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റല്‍

വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകള്‍, ഇന്റര്‍വ്യൂകള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന യുവതികള്‍ക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ വാടകകെട്ടിടങ്ങളില്‍ സൗജന്യനിരക്കില്‍ വനിതാ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

4. ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡേഴ്സ് ശാക്തീകരണം

സംസ്ഥാനത്തെ ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡര്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും സ്വയംപര്യാപ്തരാക്കു ന്നതിനുമായി വിവിധതരം പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.