2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ രേഖകൾ

സ്റ്റേറ്റ്‌ പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ – ശ്രീ.പ്രിയേഷ് . എസ് (ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടര്‍)

അപ്പീല്‍ അധികാരി  –  പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി (മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി)