2005-ലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 4(1) പ്രകാരം ലഭ്യമായ രേഖകൾ

 

അപ്പീല്‍ അധികാരി
ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌
സ്വാമിവിവേകാനന്ദന്‍ യൂത്ത്ഭവന്‍
ദൂരദര്‍ശന്‍ കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം
കുടപ്പനക്കുന്ന് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ഇ – മെയിൽ : ksywb@kerala.gov.in
സ്റ്റേറ്റ്‌ പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
ശ്രീ.പ്രിയേഷ് . എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടര്‍
കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ്‌
സ്വാമിവിവേകാനന്ദന്‍ യൂത്ത്ഭവന്‍
ദൂരദര്‍ശന്‍ കേന്ദ്രത്തിനു സമീപം
കുടപ്പനക്കുന്ന് പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777 
ക്രമ
നമ്പർ
ജില്ലയുടെ പേര് അപ്പീല്‍ അധികാരി സ്റ്റേറ്റ്‌ പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
1 തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി. ചന്ദ്രികാ ദേവി .ആർ.എസ്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04712555740
2 കൊല്ലം ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി. ബിന്ദു വി എസ്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,
തേവള്ളി, കൊല്ലം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0474 2798440
3 പത്തനംതിട്ട ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .ബീന. എസ്.ബി
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
പുത്തൻപാലത്ത്ബില്‍ഡിംഗ്
കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം
പത്തനംതിട്ട  -.689645
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0468 2231938
4 ആലപ്പുഴ ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .ഷീജ.ബി
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
എ.ഡി.സി. ഓഫീസ്, കളക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04772239736
5 കോട്ടയം ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി .ശ്രീലേഖ
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ചിറത്തലത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്, 2-ാം നില, കോട്ടയം
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04812561105
6 ഇടുക്കി ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീ .ശങ്കര് എം.എസ്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
പുളിമൂട്ടില്‍ ഷോപ്പിംഗ് ആര്‍ക്കേഡ്,
2-ാം നില, മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ്, തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04862228936
7 എറണാകുളം ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .പ്രജിഷ.ആർ
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്‌ളോര്‍,
കാക്കനാട്.പി.ഒ, എറണാകുളം.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04842428071
8 തൃശൂർ ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .സബിത.സി.ടി
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, അയ്യന്തോള്‍.പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04872362321
9 പാലക്കാട് ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .ഉദയകുമാരി.എസ്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പാലക്കാട്.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04912505190
10 മലപ്പുറം ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .ലൈജു.ടി.എസ്
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ്,
ഠൗണ്‍ ഹില്‍.പ.ഒ, മലപ്പുറം. 19.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04832960700
11 കോഴിക്കോട് ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീ .വിനോദൻ പ്രുത്തിയിൽ
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ 6-ാം നില,
ബി-ബ്ലോക്ക്, കോഴിക്കോട്. ഫോണ്‍
നമ്പര്‍ : 04952373371
12 വയനാട് ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീ .വിനോദൻ പ്രുത്തിയിൽ
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ചക്കലയ്ക്കല്‍ അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്,
ഹരിതഗിരി റോഡ്, കല്‍പ്പറ്റ, വയനാട്
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04936204700
13 കണ്ണൂർ ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .പ്രസിത.കെ
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ട്,
സബ് ജയിലിന് സമീപം, കണ്ണൂര്‍.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04972705460
14 കാസർകോട് ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി .ഷിലാസ്.പി.സി
ജില്ലാ യുവജന കേന്ദ്രം,
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
വിദ്യാ നഗര്‍.പി.ഒ, കാസര്‍ഗോഡ്.
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 04994256219
15 കണ്ണൂർ അഡ്വഞ്ചർ അക്കാദമി ശ്രീ.പ്രസന്നകുമാര്‍.വി.ഡി
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
ഫോണ്‍: 04712733139, 2733602, 2733777
ശ്രീമതി.പ്രണീത.പി
ദേശീയ സാഹസിക അക്കാഡമി
ദേശീയ സാഹസിക അക്കാഡമി ഉപകേന്ദ്രം
കണ്ണൂര്‍